Oczyszczalnia ścieków

Charakterystyka obiektu i procesu oczyszczania

 
Ilość ścieków - 800 m3
Ścieki dopływają na oczyszczalnię rurociągiem grawitacyjnym oraz są dowożone transportem asenizacyjnym do punktu zlewnego.
Na kratach łukowych i w piaskowniku oddzielane są większe zanieczyszczenia stałe, a ścieki wędrują do ostadnika wstępnego, gdzie oddzielają się zawiesiny łatwo opadające. Z osadnika wstępnego ścieki przepływają do komory anoksycznej, w której rozpoczyna się proces odazotowania.
Następnie przepływają do dwóch komór napowietrzania z osadem czynnym , gdzie następuje intensywny, biologiczny proces oczyszczania. Po tym etapie w zbiornikach osadu wtórnego dokonuje się proces wytrącania osadu, a pozbawione go ścieki oczyszczone systemem przelewów odprowadzane są rowem do rzeki Rejki, natomiast osad po doprowadzeniu do komory stabilizacji jest odwadniany w prasie odwadniającej i składowany w wiacie celem dosuszenia.
Parametry ścieków po oczyszczeniu odpowiadają pozwoleniu wodno-prawnemu oraz "unijnym" parametrom ścieków oczyszczonych wymaganych i określonych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG z dia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
 

oczyszczalnia
 
sterownia