Ceny wody i ścieków w okresie od 19.05.2018 do 18.05.2021

11 grudnia 2017 r. weszły w życie zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nowelizacja wprowadziła m.in. zmianę trybu i zatwierdzania nowych taryf za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków. Rada Miasta utraciła kompetencje do zatwierdzania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Aktualnie taryfa jest sporządzana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji na okres 3 lat i podlega zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, którym zgodnie z ustawą jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w dniu 12 marca 2018 r. złożył wniosek taryfowy do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który po jego ocenie, w dniu 19 kwietnia 2018 r. zatwierdził taryfę - ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Rejowiec Fabryczny na okres 3 lat tj. od 1 do 36 miesiąca.

stawki2018