Ceny wody i ścieków w okresie od 1.04.2017 do 31.03.2018

Uchwała Nr XXXIV/122/17
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Rejowiec Fabryczny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 466 z późn. zm.), oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r. Nr 139 z późn. zm.) Rada Miasta R ejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy ustalone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, określające wysokość cen dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Taryfy określone w § 1 obowiązują od dnia 1 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2018r. na terenie miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.04.2017 r.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/122/17
Rady Miasta Rejowiec Fabryczny
z dnia 27 lutego 2017 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny
na okres: od dnia 1 kwietnia 2017r. do dnia 31 marca 2018r.

Spis treści:
I. Informacje ogólne
II. Rodzaj prowadzonej działalności
III. Rodzaj i struktura taryfy
IV. Taryfowe grupy Odbiorców usług
V. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat

INFORMACJE OGÓLNE.
Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny na okres od dnia 1.04.2017r. do dnia 31.03.2018r.
Podstawa prawna opracowania i zastosowania taryfy:
[1]. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139.), zwana dalej Ustawą,
[2]. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, Nr 2006, poz. 886), zwane dalej Rozporządzeniem (.);
[3]. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.2002, poz.70).
Taryfowe ceny dotyczą Odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym na podstawie posiadanych zezwoleń.

I. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym, zwany dalej., "Zakładem" prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.
Przedmiotem działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest m.in.:
* Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
* Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).

II. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY.
Zakład opracował taryfy jednoczłonowe zawierające ceny i stawki opłat. Sporządzona taryfa jest:

a)w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - niejednolita zawierająca różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m3 dostarczanej wody na odbiorcę (na okres rozliczeniowy) w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
b)w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - taryfa jednolita zawierająca cenę dla taryfowej grupy odbiorców za 1 m3 odprowadzanych ścieków.

III. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW USŁUG.
Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji dokonano podziału Odbiorców usług:
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zakład wyodrębnił następujące taryfowe grupy odbiorców:
1) Grupa 1 - Odbiorcy usług zużywający wodę na cele socjalno-bytowe (budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym) oraz pozostali odbiorcy.
2) Grupa 2 - obejmująca odbiorców usług pobierających wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych w budynkach wielolokalowych z odczytem wodomierza głównego w budynku.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Zakład wyodrębnił jedną taryfową grupę odbiorców:
Grupa 1- Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy usług (podmioty gospodarcze, obiekty użyteczności publicznej itp.) oddający ścieki do kanalizacji sanitarnej.


IV. RODZAJE I WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT.
W rozliczeniach z Odbiorcami usług, o których mowa w Rozdziale III Taryfy, obowiązują następujące poniżej określone rodzaje cen i stawek opłat.
Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki zakład stosuje:
cenę - wyrażoną w złotych za m3 dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, którą Odbiorca usług jest zobowiązany zapłacić Zakładowi,
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat Zakład dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej VAT wynosi 8 %.
1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1.04.2017r. do 31.03.2018r. dla Odbiorców usług z Miasta Rejowiec Fabryczny przedstawia się następująco:

Taryfowa grupa odbiorców wodyWyszczególnienieCena nettoJednostka miary
Grupa 1Cena za 1m3dostarczonej wody3,35zł/m3
Grupa 2Cena za 1m3dostarczonej wody3,10zł/m3

2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1.04.2017r. dla Odbiorców usług z Miasta Rejowiec Fabryczny przedstawia się następująco:

Taryfowa grupa dostawców ściekówWyszczególnienieCena nettoJednostka miary
Grupa 1Cena za 1m3odprowadzanych ścieków4,39zł/m3

V. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY I URZĄDZENIA POMIAROWE.
Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań ilości wody pobranej, lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej.

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego w uzgodnieniu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym.

W przypadku świadczenia usługi odprowadzania ścieków z instalacji nieopomiarowanej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.

Wszystkie umowy odprowadzania ścieków z nieruchomości nieopomiarowanych wykorzystywanych dla prowadzenia działalności użyteczności publicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej są okresowo przeglądane (weryfikowane) i nowelizowane w celu uaktualnienia indywidualnej normy ilości odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z przepisami prawa w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny:
1) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub wodomierza odliczającego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza;
2) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub wodomierza odliczającego w okresie krótszym niż 3 miesiące od daty jego zainstalowania ilość pobranej wody ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.


VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT.

a) Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym w zakresie:
* poboru i rozprowadzania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
* odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na oczyszczalni w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Chełmskiej 51a.
Usługi w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są świadczone dla taryfowych grup Odbiorców określonych szczegółowo w Rozdziale III niniejszej taryfy.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zobowiązany jest do zapewnienia zdolności posiadanych urządzeń do realizacji usług:
* ciągłej dostawy wody w wymaganej ilości, o jakości wymaganej prawem, i pod odpowiednim ciśnieniem,
* niezawodnego, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, odprowadzania ścieków komunalnych w celu ich oczyszczania na oczyszczalni w Rejowcu Fabrycznym.
Obowiązek ten Zakład wypełnia w trybie bieżącej eksploatacji posiadanych urządzeń, planowania i realizacji ich odnowy i modernizacji.

b) Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
Określone w taryfie ceny są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi Odbiorców usług wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny, oraz z umów zawartych z poszczególnymi Odbiorcami usług wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rok 2016

1. Za dostarczanie wody:
1) 1-sza grupa taryfowa:- 3,25 zł/m3
2) 2-ga grupa taryfowa odbiorców - odbiorcy hurtowi - 3,00 zł/m3
2. Za odprowadzanie ścieków
Odprowadzanie ścieków - 4,34 zł/m3


Ceny określone w § 1 nie zawierają stawki podatku VAT wynikającego z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.