Ceny wody i ścieków w okresie od 08.06.2021 do 07.06.2024

Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ) - w związku z zatwierdzeniem wniosku Zakładu Wodociagów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym, dotyczącego taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków decyzja ZNAK: LU.RZT.70.139.2021.MW z dnia 7 maja 2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie", jako organu regulacyjnego podaje się informację o stawkach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, które będą obowiązywaly w okresie 3 lat (tj. od 08 czerwca 2021 r. do 07 czerwca 2024 r.)

stawki2021